Kontakt UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY - INTEGRACJA

22-400 ZAMOŚĆ UL. PEOWIAKÓW 30A

uksintegracja@op.pl


FORMA PRAWNA - STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

CELEM KLUBU JEST:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe bazy sportowej  Miasta i Gminy Zamość oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.        
2. Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego.                                                                                         
3. Upowszechnianie uprawiania mini-dyscyplin sportowych.
4. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
5. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim.                                                                                                                                                           
6. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.                                                   7. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
8. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.                                                                                                                         
9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu.                                                                                                                                           
10. Przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży w szczególności narkomanii,
agresji, alkoholizmowi i nikotynizmowi.


 

uksintegracja@op.pl

 

 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=